top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ES ENGLISH SCHOOL – PROVIM s.r.o.

1. ES ENGLISH SCHOOL

ES, IČO :, DIČ : (dále jen „ES“), poskytuje služby v oblasti jazykového vzdělávání, přičemž tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi ES a studentem jazykových kurzů a jsou pro zúčastněné strany závazné. Cílem ES je poskytnout studentům co nejkvalitnější služby v oblasti vzdělávání.

2. Výuka

Při výuce klademe důraz na všechny jazykové kompetence. Kurzy jsou všeobecné nebo zaměřené na určitý cíl. Dělí se do několika úrovní. Základní výuková jednotka trvá 50 minut (1 výuk.jednotka=1 výuk. hodina=1VH

3. Přihlášení do kurzu

Smluvní vztah mezi ES a studentem vzniká na základě podepsané objednávky, tj. registrační přihlášky. Student může od přihlášení do kurzu odstoupit písemnou formou nebo formou emailu do uplynutí lhůty pro řádné zaplacení kurzovného uvedené v bodě 4.této smlouvy. Případ odstoupení po řádném zaplacení kurzovného je upraven v bodě 5. (Storno podmínky).

4. Platba

Kurzovné je možné hradit převodem z účtu na účet nebo v hotovosti v kanceláři ES. Celé kurzovné nebo jeho část dle ujednání uvedeném ve Smlouvě o splátkách kurzovného je splatné v den uvedený na objednávce., nejdéle však do jednoho týdne před započetím výuky. Číslo účtu ES je , variabilní symbol platby = rodné číslo studenta kurzu. Dostane-li se student při plnění závazků z objednávky do prodlení, může po něm ES požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

5. Storno podmínky

Podmínky pro stornování zařazení do kurzu jsou následující:

a) Zařazení do kurzu je možné stornovat pouze písemnou formou nebo formou emailu.

b) Stornování zařazení do kurzu do zahájení výuky – storno poplatek: 50% z kurzovného.

c) Stornování zařazení do kurzu po zahájení výuky – storno poplatek: plná výše kurzovného vyjma trvalého dlouhodobého zhoršení zdrav.stavu studenta, změny bydliště mimo region nebo změny pracovní doby/vyučování ve škole a to vždy doložené dokladem příslušné organizace/úřadu.

d) ES si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna lektora, změna učebny, změna výukového materiálu).

e) Dojde-li ke změně kurzu nebo k jeho zrušení, bude student neprodleně informován.

f) V případě zrušení kurzu nebo jeho části jazykovou školou vzniká studentovi nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného.

g) V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude částka na základě požadavku zákazníka převedena na jeho účet do 14 dnů.

h) Storno podmínky a poplatky se vztahují pro případy, kdy ES poskytla studentovi možnost zúčastnit se jazyk. kurzu podle požadavků uvedených v registrační přihlášce.

6. Zmeškané hodiny

a) Za neúčast studenta ve výuce neposkytuje ES žádnou finanční ani jinou kompenzaci.

b) ES respektuje termíny řádných školních prázdnin vyhlášených pro region. V těchto dnech nebude prováděna výuka, pokud nebude dohodnuto jinak a odsouhlaseno všemi zúčastněnými.

7. Certifikát

Každý student po absolvování  minimálně  70% účasti na výuce v kurzu má nárok na získání certifikátu o absolvování kurzu.

Certifikát je vydaný na základě písemné nebo ústní žádosti, není vystavován automaticky.

8. Výukové materiály

Student výslovně bere na vědomí, že jakékoliv materiály poskytnuté ze strany ES jsou předmětem práv duševního vlastnictví. Za tímto účelem se student výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by, bez předcházejícího souhlasu oprávněné osoby, zasahoval do těchto práv a to především vyhotovením rozmožením (kopií) materiálu.

9. Odstoupení od smlouvy

a) ES může z důvodu nenaplnění kapacity kurzu od smlouvy odstoupit. Přednost mají dříve platící studenti. Dnem platby se rozumí datum připsání kurzovného na účet ES nebo provedení hotovostní platby v kanceláři ES. V případě úhrady ve stejný den mají přednost studenti, kteří si kurz objednali dříve.

b) ES si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené se studentem a zrušit bez náhrady účast studenta v kurzu a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu nebo zaměstnanců a pedagogů ES, nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu.

c) ES je oprávněna odstoupit od smlouvy i v případě, že student neuhradí dohodnuté kurzovné ve lhůtě jeho splatnosti.

10. Změny podmínek

Veškeré změny v těchto obchodních podmínkách budou prováděny v písemné formě a se souhlasem zúčastněných stran.

11. Ochrana osobních údajů

a) ES prohlašuje, že všechny studentem poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovány pouze pro účely poskytované služby v rámci ES, která se zavazuje nakládat s nimi v souladu se zákonem č.101/2000 Sb.

b) Student podáním přihlášky prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasí se zpracováním veškerých svých osobních údajů uvedených v přihlášce, které poskytl ES, za účelem uzavření smluvního vztahu a pro marketingové účely ES a zároveň dává souhlas se zasíláním informací na svoji e-mailovou adresu a pořizováním záznamů (foto,video) z výuky a akcí školy a to  výhradně pro výukové či propagační účely ES. Tento souhlas uděluje po dobu trvání takovéhoto smluvního vztahu a dále po dobu 2 let od ukončení takovéhoto smluvního vztahu.

c) Student potvrzuje výše uvedené podmínky svým podpisem objednávky (Závazné registrační přihlášky).

bottom of page